Regulamin Świetlicy

Tutaj jesteś: Strona główna » Regulamin Świetlicy
 1. Świetlica szkolna jest czynna od godz. 7:00 do 16:30 w dniach, w których odbywają się zajęcia szkolne, z przerwą na zajęcia lekcyjne.
 2. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci kl. I – III oraz w wyjątkowych sytuacjach z kl. IV.
 3. Wychowawcy świetlicy odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach w godzinach pracy świetlicy.
 4. Wychowawcy odpowiadają za w/w wspomniane bezpieczeństwo dzieci na terenie świetlicy oraz szkoły podczas sprawowania nad nimi opieki w czasie zajęć świetlicowych, zabaw ruchowych organizowanych przez wychowawców świetlicy, odrabiania lekcji oraz swobodnych zabaw. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności na bezpieczeństwo dzieci, które oddaliły się samowolnie bez zgody nauczyciela.
 5. Świetlica realizuje zadania według rocznego Planu pracy dydaktyczno – wychowawczego Świetlicy szkolnej.
 6. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie wg bloków tematycznych zawartych w planie pracy świetlicy szkolnej, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych, rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dzieci. Są to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, czytelnictwo, plastyczne oraz profilaktyczne zgodne z programem profilaktyczno-wychowawczym szkoły.
 7. Każdy uczeń/ uczennica, który/ która jest zapisany/ zapisana do świetlicy ma obowiązek bezpośrednio po lekcjach przyjść do świetlicy i zgłosić wychowawcy swoją obecność.
 8. Uczniowie kl. I Szkoły Podstawowej, którzy uczestniczą w zajęciach świetlicowych, tuż po lekcjach odprowadzani są do świetlicy przez wychowawcę klasy lub nauczyciela, który miał z klasą ostatnią lekcję.
 9. Jeżeli uczeń jest odbierany po skończonych lekcjach ze szkoły i nie będzie w danym dniu w świetlicy, rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek o tym fakcie poinformować osobiście kierownika świetlicy lub wychowawców, którzy w danym dniu mają dyżur. W wyjątkowych sytuacjach można poinformować kierownika świetlicy przez dziennik elektroniczny o nieobecności dziecka w świetlicy.
 10. Ze świetlicy dziecko może być odbierane tylko przez osobę wskazaną w karcie zgłoszenia.
 11. Dziecko może opuścić świetlicę samo lub z inna osobą jedynie wtedy, gdy ma pisemne oświadczenie rodziców lub opiekuna prawnego. Wzór oświadczenia dostępny jest u kierownika świetlicy i na karcie zgłoszenia.
 12. Każdy rodzic jest zobowiązany do pisemnego oświadczenia o odpowiedzialności za samodzielny powrót dziecka ze szkoły do domu. W przypadku braku pisemnej zgody od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
 13. Wychowawcy nie wypuszczają dziecka na prośbę telefoniczną.
 14. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać Świetlicy i nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (wedle przepisów Kodeksu ruchu drogowego).
 15. Jeżeli w danym dniu odbywają się kółka lub zajęcia wyrównawcze z wychowawcą, wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować o tym kierownika świetlicy oraz przekazanie listy dzieci uczestniczących w/w zajęciach.
 16. W porze obiadu dzieci chodzące do świetlicy, które mają wykupione obiady idą pod opieką nauczyciela (wychowawcy świetlicy) na stołówkę. Pozostałe dzieci pozostają z drugim wychowawcą w świetlicy.
 17. W godz. od 13:30 do 15:30 grupa świetlicowa jest dzielona na mniejsze grupy zgodnie z podziałem, o którym są poinformowani wychowawcy i dyrekcja szkoły, z wglądem w świetlicy szkolnej. Podczas przerwy od godziny 13:30 do godziny 13:45 dzieci przebywające w świetlicy po jej opuszczeniu, celem udania się na przerwę pozostają w tym czasie pod opieką nauczyciela dyżurującego na tej przerwie.
 18. Podział na grupy dokonują codziennie wychowawcy przed wyjściem na obiad. Od godz. 13:45 do godz. 14:30 dzieci odrabiają lekcje w s. 19/s.30/ s.31/ w bibliotece szkolnej, zaś zajęcia zgodne z planem popołudniowym (swobodne zabawy) w świetlicy szkolnej.
 19. Zabawy ruchowe na boisku szkolnym odbywają się pod opieką wyznaczonego wychowawcy świetlicy, po czasie przeznaczonym na odrabianie lekcji (od godz. 15:00 do 16:00).
 20. Rodzic zgłasza u kierownika świetlic, czy wyraża zgodę, by syn/córka odrabiało zadania domowe w świetlicy.
 21. We wrześniu na zajęciach porannych wychowawcy informują o zasadach panujących w świetlicy.
 22. O każdym negatywnym zachowaniu podczas zajęć świetlicowych w danym dniu wychowawca informuje rodzica osobiście podczas odbioru dziecka ze świetlicy lub poprzez wiadomość na Librusie.
 23. Jeżeli rodzice lub opiekunowie prawni nie dopełnili obowiązku odbioru dziecka do godz. 16:30, to w trybie pilnym zostaje poinformowany kierownik świetlicy wraz z o. dyrektorem.
 24. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania przez kierownika świetlicy i dyrektora szkoły.

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2021

pon wt. śr czw pt. sob. niedz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31