Regulamin i karta zapisu do świetlicy

Tutaj jesteś: Strona główna » Regulamin i karta zapisu do świetlicy

 Regulamin świetlicy

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 KARTA ZAPISU DO ŚWIETLICY

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów im. Ks. Stanisława Konarskiego w Bolesławcu, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców/prawnych opiekunów, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.
 3. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo – opiekuńczych.
 4. W świetlicy zadania realizowane są według Rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej.
 5. Pracownikami świetlicy są nauczyciele – wychowawcy świetlicy.
 6. Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający czasowo w świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów świetlicowych jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu i zasad świetlicy.
 7. W świetlicy obowiązują ogólnoszkolne warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

 

 1. Cele i zadania
 2. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do odpoczynku, działalności kreatywnej oraz zaspokojenia potrzeb – bezpieczeństwa, sukcesu, uznania, kontaktów społecznych                   w aspekcie wychowania.
 3. Do głównych zadań świetlicy należy:

1) organizowanie pomocy w nauce, zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej;

2) tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu socjalizacji;

3) tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego (poprawa komunikacji interpersonalnej, umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach życia codziennego, prawidłowego nawiązywania kontaktów społecznych);

4) rozwijanie samodzielności;

5) pobudzanie ciekawości poznawczej;

6) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami (przekaz informacji o niezaspokojonych potrzebach dziecka i wynikających z tego zachowań);

7) pomoc w realizacji imprez kulturalno-oświatowych wynikających z kalendarza pracy szkoły.

 1. Świetlica, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów i życzeniom rodziców, organizuje różne formy pracy w postaci kół zainteresowań.
 2. Nauczyciel pracujący w świetlicy przygotowuje na każdy dzień tygodnia co najmniej jedno zajęcie programowe i przeprowadza je w czasie dogodnym dla ucznia. Zajęcia programowe trwają czasów w zależności od treści, zainteresowania i aktywności ucznia.

 

 • Organizacja pracy w świetlicy
 1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku: 7.00 – 16.30, z przerwą na zajęcia lekcyjne.
 2. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze w szkole zgodnie z ustaleniami dyrektora szkoły.
 3. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.
 4. Całokształt pracy świetlicy szkolnej organizuje i ją bezpośrednio nadzoruje kierownik świetlicy.
 5. Zapis uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie Karty zapisu do świetlicy szkolnej, którą wypełnia rodzic/prawny opiekun.
 6. W świetlicy prowadzone są zajęcia wychowawcze, które nie powinny przekraczać 25 osób.
 7. Dzieci w świetlicy spożywają obiad od godz. 12.30 do godziny 13.00 pod opieką wychowawcy.
 8. W świetlicy prowadzone są m.in. zajęcia plastyczne, czytelnicze, techniczne, ruchowe i rekreacyjne oraz inne wynikające z potrzeb grupy, jest możliwość odrabiania zadań.
 9. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań wychowanków zależnie in. od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy wychowawczej, pogody                           i dostępności pomieszczeń.
 10. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo – wychowawczych w danym dniu są zapisy w dzienniku zajęć świetlicy.

 

 1. Powierzenie opieki i odbieranie
 2. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały powierzone jego opiece, czyli przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same                              po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych.
 3. Po przyjściu do świetlicy dziecko zgłasza swoje przybycie. Tak samo postępuje w przypadku odbioru przez rodziców lub osoby upoważnione oraz kiedy wychodzi samodzielnie ze świetlicy.
 4. Dziecko wychodzi ze świetlicy wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy.
 5. Dziecko, które samo wraca do domu ze świetlicy musi mieć pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów.
 6. W przypadku odbioru dziecka przez osoby inne niż rodzice/prawni opiekunowie wymagane jest pisemne upoważnienie.
 7. Jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka należy przekazać w formie pisemnej wychowawcy świetlicy.
 8. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest punktualne odbieranie dziecka, według indywidualnych ustaleń. Trzykrotne nieprzestrzeganie punktualności kierownik świetlicy zgłasza dyrekcji, co może skutkować wypisaniem dziecka ze świetlicy.
 9. Każda zmiana decyzji rodziców/prawnych opiekunów, w kwestii pobytu dziecka w świetlicy, musi być przekazana wychowawcy świetlicy w formie pisemnej.
 10. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są powiadomić wychowawców świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, orzeczenia poradni).

 

 1. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej
 2. Wychowanek ma prawo do:

a). właściwie zorganizowanej opieki,

b). życzliwego traktowania,

c). poszanowania godności osobistej,

d). ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,

e). wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,

f). uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

g). rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,

h). korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu audiowizualnego będącego                                                      w wyposażeniu świetlicy.

 1. Wychowanek jest zobowiązany do:

a). przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy,

b). przestrzegania zasad współżycia w grupie,

c). współpracy w procesie wychowania i opieki,

d). uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy,

e). kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych,

f). respektowania poleceń nauczyciela,

g). dostarczania usprawiedliwień swojej nieobecności,

h). nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,

i). przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela,

j). nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,

k). dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,

l). ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

 

 1. Nagrody i kary
 2. Stosowane nagrody i wyróżnienia to:

            a). Wyróżnienie wobec grupy przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy;

            b). Pochwała przekazana opiekunom;

            c). Pochwała dyrektora szkoły;

            d). Nagroda rzeczowa.

 

 1. Stosowane kary to:

a). Upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy lub kierownika świetlicy;

b). Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu;

c). Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy;

d). Nagana udzielona przez dyrektora szkoły;

e). Skreślenie z listy uczestników świetlicy.

 

VII. Współpraca z rodzicami.

a). bezpośrednia – codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu dzieci ze świetlicy;

b). pisemne informacje w dzienniku elektronicznym;

c). indywidualne spotkania z wychowawcami świetlicy.

 

VIII. Dokumentacja świetlicy

Regulamin świetlicy; Roczny plan pracy świetlicy szkolnej, Ramowy rozkład dnia; Tygodniowy rozkład godzin; Dziennik zajęć; Karty zgłoszeń do świetlicy szkolnej; Kontrakt zawierany międzu wychowawcą świetlicy a uczniami.

 

 1. Zadania kierownika świetlicy

Do szczegółowych zadań kierownika świetlicy należy:

 1. Organizacja pracy świetlicy w danym roku szkolnym.
 2. Opracowanie wewnątrzszkolnych dokumentów, związanych z działalnością świetlicy, takich jak roczny plan pracy świetlicy, regulamin świetlicy, sprawozdanie z działalności świetlicy, karty zgłoszenia dzieci do przebywania w świetlicy.
 3. Kierowanie pracą dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą nauczycieli – wychowawców świetlicy szkolnej.
 4. Nadzorowanie przydziału dzieci do poszczególnych grup świetlicowych.
 5. Podejmowanie decyzji związanych z godzinami pracy świetlicy i wychowawców.
 6. Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu dzieci w świetlicy.
 7. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach ustalonych godzin.
 8. Realizacja planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w zakresie dotyczącym świetlicy.
 9. Współpraca z wychowawcami, rodzicami wychowanków, dyrekcją w celu zapewnienia właściwej realizacji funkcji świetlicy.
 10. Rozstrzyganie spraw spornych, związanych z pracą świetlicy oraz skarg zgłaszanych przez rodziców dzieci, będących wychowankami świetlicy, dotyczących świetlicy.
 11. Czuwanie nad właściwym prowadzeniem dokumentacji szkolnej, związanej z pracą świetlicy.
 12. Wykonywanie czynności biurowo-administracyjnych.
 13. Dysponowanie powierzonym mieniem szkolnym.
 14. Podpisywanie odpowiedniej kategorii pism i dokumentów związanych z pracą świetlicy.
 15. Realizowanie poleceń i zadań zleconych przez dyrektora oraz wicedyrektora szkoły.

 

 1. Zadania nauczyciela świetlicy
 2. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.
 3. Przestrzeganie dyscypliny pracy.
 4. Sumienne spełnianie obowiązków.
 5. Prowadzenie zajęć dydaktycznych według ogólnego planu i planów miesięcznych.
 6. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.
 7. Organizowanie gier i zabaw ruchowych i innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.
 8. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
 9. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
 10. Współpraca z rodzicami oraz gronem pedagogicznym.
 11. Dbanie o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy.
 12. Wykonanie prac zleconych przez kierownika świetlicy.
 13. Zapoznanie uczniów (w pierwszym tygodniu września) z regulaminem świetlicy.
 14. Podpisanie kontraktu z wychowankami.
 15. Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy.
 16. Zgłaszanie wychowawcy klasy oraz rodzicom informacji o nieuczęszczaniu dziecka do świetlicy oraz niewłaściwym zachowaniu uczniów.

 

 1. Wyposażenie świetlicy

Świetlica szkolna powinna być wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej: sprzęt audiowizualny, przybory                                     do zespołowych gier i zabaw sportowych, czasopisma, książki, gry do zajęć artystycznych, technicznych itp., sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

 

Kalendarz wydarzeń

czerwiec 2024

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30