Samorząd Uczniowski

Tutaj jesteś: Strona główna » Samorząd Uczniowski

Przewodniczący: Dominika Grzyb
Zastępca ds. LO : Anna Sadczuk
Zastępca ds. SP: Stanisław Skupień
——————————————

Rzecznik Samorządu : Karol Nalepa
Zastępca RS : Wiktor Opała

PR ( media) SU : Dominika Grzyb, Zofia Wawrzyniak, Anna Jędzierowska

Komisja ds. finansów: Faustyna Piwowarska, Maja Korczyńska, Milena Zamorska

Komisja ds. czystości w klasach:
Milena Zamorska, Oliwia Orsa, Zofia Wawrzyniak, Nina Golczewska,Maja Korczyńska

Szczęśliwy numerek: Karolina Iskierska, Piotr Stec

Pozostali członkowie:
Aniela Słotwińska
Jan Fijałkowski
Barbara Skupień

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy w Samorządzie Uczniowskim!

OŚWIADCZENIE O WYNIKACH WYBORÓW
DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W SZKOLE ZAKONU PIJARÓW W BOLESŁAWCU

W dniu 30.09.2022r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego w Publicznej
Szkole Podstawowej i IV Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów im. ks.
Stanisława Konarskiego w Bolesławcu, w których brało udział16 (szesnastu) kandydatów
z Szkoły Podstawowej oraz 5 (pięciu) kandydatów z Liceum. W Szkole Podstawowej głos
oddało 136 (sto trzydzieści sześć) osób, natomiast w Liceum głos oddało 43 (czterdzieści
trzy) osoby. Wyniki wyborów są następujące:
IV Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego:
1. 33% głosów Dominika Grzyb (14 głosów)
2. 28% głosów Anna Sadczuk (12 głosów)
3. 21% głosów Karol Nalepa (9 głosów)
4. 9% głosów Anna Jędzierowska (4 głosy)
5. 9% głosów Faustyna Piwowarska ( 4 głosy)
Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego:
1. Stanisław Skupień 44 głosy -32%
2. Milena Zamorska 14 głosów -10%
3. Aniela Słotwińska 11 głosów – 8%
4. Jan Fijałkowski 11 głosów – 8%
5. Wiktor Opała 10 głosów – 7%
6. Oliwia Orsa 10 głosów -7%
7. Zofia Wawrzyniak 8 głosów – 5,8%
8. Nina Golczewska 7 głosów – 5%
9. Mikołaj Chmielowski 4głosy – 3%
10. Karolina Iskierska 3 głosy
11. Maja Korczyńska 3 głosy
12. Barbara Skupień 3 głosy
13. Piotr Stec 3 głosy
14. Karol Kojder 2 głosy
15. Alan Kołodziej 2 głosy
16. Julia Stachowiak 1 głos

Wszystkim osobom biorącym udział serdecznie gratulujemy!

ORDYNACJA WYBORCZA –

 REGULAMIN WYBORÓW DO WŁADZ ZARZĄDU

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

oraz PUBLICZNEGO LICEUM

ZAKONU PIJARÓW W BOLESŁAWCU

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Rozdział 1

Zasady ogólne

Art. 1

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Zasady jego działania zapisane

są w ustawie o systemie oświaty, statucie szkoły oraz regulaminie SU.

Art. 2

Demokratyczne wybory do samorządu uczniowskiego są powszechne, równe, tajne, bezpośrednie oraz odbywają się według zasady większości głosów. Każdy uczeń może oddać jeden głos.

Art. 3

Wybory uznaje się za ważne, jeśli bierze w nich udział ponad 50% uczniów uprawnionych do głosowania.

Nauczyciele oraz pracownicy szkoły nie biorą udziału w głosowaniu.

Rozdział 2

Prawo wyborcze

Art. 4.

Czynne prawo wyborcze na kandydatów do Samorządu Uczniowskiego posiada każdy uczeń PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ oraz PUBLICZNEGO LICEUM ZAKONU PIJARÓW W BOLESŁAWCU.

Rozdział 4

Zarządzanie wyborów do Zarządu SU

Art. 5

Za zgodą Dyrektora Szkoły Koordynator Wyborów ogłasza termin wyborów w sposób publiczny. Kampania Wyborcza powinna rozpocząć się na 1 tydzień przed Dniem Wyborów, który ostatecznie powinien przypadać nie później niż na dzień 30 września.

Rozdział 5

Zgłaszanie kandydatów do Zarządu SU

Art. 6

Kandydatem do Zarządu SU może być uczeń, który przed rozpoczęciem wyborów przedstawi Koordynatorowi Wyborów wstępnie planowane działania na nową kadencję, wyróżnia się odpowiednim doświadczeniem w podejmowaniu inicjatyw szkolnych, wzorowa postawą i kulturą osobistą,  nie jest zawieszony w prawach ucznia przez Dyrektora Szkoły, a także w terminie 3 dni po oficjalnym przedstawieniu list kandydatów do Zarządu SU, nie zostanie wniesiony do Koordynatora Wyborów żaden wniosek celem skreślenia kandydata z danej listy.

Art. 7

Kandydat do Zarządu SU przygotowuje swój program wyborczy, który prezentuje publicznie do wiadomości szkoły a także prowadzi kampanię wyborczą w sposób fair play.

Art. 8

Przyjmuje się poniższą formę zgłoszeń do wyborów do Zarządu SU:

  1. a) wybory mogą być na poszczególnych kandydatów (osoba, która otrzyma najwięcej głosów zostaje przewodniczącym szkoły, uczeń z mniejszą ilością głosów – zastępcą ds. SP i zastępcą ds. LO, a następnie odpowiednio – skarbnik , sekretarz i Rzecznik Praw Ucznia). Pozostałe 9 osób mających stosowną ilość głosów zostaje członkami Zarządu .

Art. 9

Samorząd Uczniowski spośród siebie wybiera Radę Wolontariatu.

Rozdział 6

Szkolna Komisja Wyborcza

Art. 10

Wybory do Zarządu SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza w terminie ustalonym

przez Koordynatora Wyborów w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

Art. 11

W skład Szkolnej Komisji Wyborczej wchodzą trzej uczniowie niedeklarujący swojego udziału w wyborach do Zarządu SU. Szkolna Komisja Wyborcza wybiera ze swego składu przewodniczącego .

Zadaniem Szkolnej Komisji Wyborczej jest zadbanie o prawidłowy przebieg wyborów, przygotowanie list kandydatów, kart wyborczych, zapewnienie głosującym odpowiednich warunków do głosowania, a także sporządzenie protokołu powyborczego i przedstawienie go do publicznej wiadomości.

Art. 12

Za prawidłowy przebieg wyborów do Zarządu SU odpowiedzialny jest Przewodniczący Szkolnej Komisji Wyborczej oraz Koordynator Wyborów.

Art. 13

Wyniki wyborów do Zarządu SU podawane są w sposób publiczny do 3 dni po zakończeniu wyborów poprzez sporządzenie protokołu powyborczego przez Szkolną Komisję Wyborczą.

Rozdział 8

Kampania wyborcza w szkole

Art. 14

Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia wyborów do Zarządu SU i ulega zakończeniu na dwa dni przed Dniem Wyborów, które są agitacją czyli tzw. „ciszą wyborczą”.

Art. 15

Kampania wyborcza prowadzona jest tylko na terenie PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ oraz PUBLICZNEGO LICEUM ZAKONU PIJARÓW W BOLESŁAWCU.

Zabronione jest organizowanie w ramach prowadzonej kampanii wyborczej konkursów oraz rozdawanie nagród.

 

Art. 16

Materiały wyborcze (np. ulotki ,zdjęcia ,plakaty, hasła wyborcze ) powinny zawierać wyraźne oznaczenia od kogo pochodzą i wolno je zamieszczać tylko w wyznaczonych miejscach wskazanych przez Koordynatora Wyborów. Po zakończeniu kampanii wyborczej wszystkie materiały należy usunąć .

Rozdział 9

Ważność wyborów

Art. 17

Wszelkie zażalenia oraz skargi dotyczące naruszenia Ordynacji Wyborczej przez któregokolwiek z kandydatów (fałszywe pomówienia, zachowania nie fair play w trakcie kampanii wyborczej, zrywanie sobie nawzajem plakatów wyborczych oraz publiczne rozpowszechnianie nieprawdy o kontrkandydatach), uczniowie składają na ręce Koordynatora Wyborów oraz Dyrektora Szkoły.

Art. 18

Protest przeciwko ważności wyborów do Zarządu SU uczniowie mogą wnosić na piśmie do Dyrektora Szkoły w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów. Wnoszący protest powinni wykazać , że złamane zostały przepisy Ordynacji Wyborczej lub przedstawić inne zarzuty. Jeżeli Dyrektor wraz z Koordynatorem Wyborów uznają je za zasadne, wybory uznaje się za nieważne i może zostać podjęta decyzja o ponownym przeprowadzeniu wyborów.

 

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2024

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31