Pijarzy odpowiadają na pytania

Tutaj jesteś: Strona główna » Pijarzy odpowiadają na pytania

Obalamy mity o szkole pijarskiej…

Szkoła jest płatna? Dzieci modlą się podczas przerw? Kto będzie nauczał? Jak liczne będą klasy? Czy szkoła będzie zmodernizowana? Na czym polega współpraca rodziców z gronem pedagogicznym? Na czym polegają rekolekcjo-wakacje? Czy dzieci będą chodzić w szkole w habitach…  Przedstawiamy wybrane odpowiedzi na pytania rodziców.

Co takiego mają szkoły pijarskie, czego inne nie mają?

Tym, co charakteryzuje i wyróżnia nasze szkoły na tle innych, to szczególna dbałość o właściwe podejście do ucznia. Zwracamy uwagę nie tylko na nauczenie danego przedmiotu, ale zależy nam także na wychowaniu. Można wręcz powiedzieć, że wychowanie młodego człowieka stawiamy na pierwszym miejscu, gdyż wychodzimy z założenia, że właściwie położone fundamenty człowieczeństwa pozwolą na dobre budowanie gmachu całego życia, w tym także tych elementów związanych ze zdobywaniem wiedzy. Stąd – i jest to jeden z najważniejszych elementów rekrutacyjnych do szkoły – na pierwszym miejscu stawiamy współpracę z rodzicami. Nie mamy zamiaru zastępować rodziców w wychowywaniu dzieci, tylko im w tym pomagać, i chcemy, by dom i szkoła mówiły jednym głosem – stąd bardzo zależy nam na tym, by rodzice podzielali naszą wizję wychowania wyrażoną w Idearium Szkół Pijarskich

Czy uczniowie na przerwach się modlą i czy codziennie muszą uczestniczyć w Mszy św.?

Nie, uczniowie nie modlą się na przerwach, choć nikt im tego nie zabrania, gdyż na terenie szkoły znajduje się kaplica i mogą tam wejść, kiedy tylko zapragną. Szkoła pijarska nie jest jakimś „niższym seminarium duchownym” czy czymś w tym rodzaju. Szkoła pijarska to miejsce, gdzie dziecko – kształcąc swój charakter – ma możliwość korzystania nie tylko z czysto ludzkich środków rozwoju, ale także może czerpać siłę z obecności Boga, gdyż w kaplicy obecny jest Najświętszy Sakrament.

Niemniej modlitwa towarzyszy życiu szkolnemu – na pierwszej lekcji uczniowie wraz z nauczycielem, który akurat z nimi ma zajęcia, proszą Boga o Jego błogosławieństwo dla nich i dla swoich bliskich. Podobnie na ostatniej lekcji w danym dniu – dziękują za miniony czas. W szkole codziennie sprawowana jest Eucharystia, w której uczestniczą dane klasy wg ustalonego planu – przeważnie wypada, że każda klasa ma raz w tygodniu swoją Mszę świętą, w której aktywnie uczestniczy poprzez animację liturgiczną, tzn. przygotowanie śpiewów, czytań, psalmu itp.

Ponieważ – jak to wynika z odpowiedzi na wcześniejsze pytanie  – chcemy tworzyć z rodzicami, nauczycielami i dziećmi wspólnotę osób, które mają te same wartości i wizje wychowania, raz w miesiącu, w każdą trzecią niedzielę miesiąca zapraszamy wszystkich do uczestnictwa we Mszy Świętej Wspólnoty Szkolnej, kiedy to możemy na terenie szkoły spotykać się nie tylko w związku ze sprawami nauki, ale także po to, by ze sobą się spotkać i porozmawiać. Zapraszamy także rodziców do udziału w rekolekcjach wielkopostnych, które towarzyszą rekolekcjom dla dzieci.

Czy każde dziecko ma obowiązek uczestniczenia w lekcjach religii? Nawet, jeżeli są osobami nie wierzącymi?

Tak. Statut Szkoły (tak jak wszystkich szkół pijarskich) w §6 pkt. 7 stwierdza: „Nauka religii katolickiej jest w szkole obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Życzenie rodziców (bądź uczniów), o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o systemie oświaty zawiera się w fakcie wyboru szkoły katolickiej”. Nadto w deklaracji, którą rodzice składają w procesie rekrutacyjnym, jest zapis: „Czy zobowiązują się Państwo do współpracy w dziele wychowania religijnego, jakie proponuje nasza Szkoła, a w szczególności: do udziału we mszach świętych wspólnoty szkolnej (rodzice, uczniowie, nauczyciele) raz w miesiącu oraz do umożliwienia dziecku uczestniczenia w nabożeństwach wspólnoty szkolnej w czasie świąt liturgicznych i uroczystości szkolnych?” Można więc być niewierzącym, ale poprzez fakt wyboru szkoły katolickiej, dzieci uczestniczą w całej formacji religijnej realizowanej w szkole.

Co daje nam dziennik elektroniczny?

W szkole obowiązuje darmowy dziennik elektroniczny Librus Synergia. Nauczyciele weryfikują wiedzę ucznia, dodają komentarze wychowawcze, które są dostępne dla rodzica dziecka. Librus wprowadza możliwość komunikowania się nauczyciela i wychowawcy z rodzicami.

Opłaty

Szkoła Zakonu Pijarów w Bolesławcu jest bezpłatna, choć – jak w przypadku innych naszych szkół publicznych – prosimy rodziców o wsparcie finansowe, czy to w formie drobnych datków dobrowolnie deklarowanych, czy też poprzez przekazanie szkole 1% z podatku, a także liczymy na wsparcie w innych postaciach. Np. gdy będziemy urządzać bibliotekę szkolną, liczymy na pomoc w tym działaniu.
Od roku szkolnego 2015/2016 dostęp do dzienika elektornicznego jest bezpłatny. Inne wydatki są podobne jak w szkołach samorządowych – opłacenie ubezpieczenia, składki na komitet rodzicielski itp. Osobną opłatę ponosić będą rodzice w przypadku korzystania przez dziecko z obiadów na terenie szkoły. W uzasadnionych przypadkach, przepisanych prawem, rodzice będą mogli starać się o finansowanie lub dofinansowanie obiadów przez MOPS.

Czy budynek będzie odremontowany i jak będą wyposażone klasy?

Tak, budynek będzie poddany remontowi i modernizacji. Pierwsze prace remontowe ruszą w lutym i zakończą się na przełomie lipca i sierpnia. Chcemy, by nowy rok szkolny 2013/2014 rozpocząć w budynku dostosowanym do naszych wymagań. Wiedząc jednak, że w minionych latach budynek został bardzo zaniedbany, zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie rzeczy będą od razu wykonane. Część remontów będzie musiała być rozłożona na kilka lat, co wynika także z możliwości finansowych, jakie posiadamy.

Chcemy, by klasy były wyposażone w nowe sprzęty dydaktyczne, w tym środki multimedialne (TV i kino domowe, projektory itp.). Jakości edukacji i wychowania służy także dziennik elektroniczny, który jest nie tylko sposobem dokumentacji procesu dydaktycznego, ale – co dla nas najważniejsze – bardzo dobrym środkiem komunikacji pomiędzy szkołą a rodzicami. Nadto dzięki niemu rodzice mają możliwość stałej kontroli postępów swojego dziecka. AKTUALIZACJA (1.09.2015): W tym momencie budynek jest niemalże w całości wyremontowany (pozostała tylko jedna sala wymagająca gruntownego remontu). Otrzymaliśmy zaświadczenie z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej stwierdzające, iż spełniamy wszystkie wymagane przez prawo normy. Systematycznie wymienamy okna (w wakacje 2015 r. wymienione zostały wielkie okna korytarzowe. Koszt prac to 55 tys. złotych). W najbliższej przysłości czeka nas remont sali gimnastycznej i boiska. 

Grono pedagogiczne

Nauczycielami są zakonnicy oraz nauczyciele z Bolesławca i z okolic. Swoistą “umiejętnością” pijarów jest dobór grona pedagogicznego. Mamy uzasadnioną nadzieję, że uda się stworzyć bardzo dobry zespół nauczycieli. Każdy nauczyciel poza kompetencjami zawodowymi powinien wykazać się właściwą osobowością oraz być gotowym do dawania świadectwa życia chrześcijańskiego. Nauczyciele powinni identyfikować się ze Szkołą, z wartościami tu panującymi. Docelowe założenie jest takie, aby każdy z nauczycieli pracował w pełnym wymiarze czasowym, tak aby nie musiał nauczać w innych szkołach. Uczyć w szkole będą nauczyciele spełniający przede wszystkim wymogi prawne, a następnie nasze pijarskie, które stawiamy wszystkim naszym współpracownikom. Są one wyrażone w Idearium Szkół Pijarskich i w Programie Formacji Nauczycieli. Wyboru nauczycieli dokona o. Dyrektor na podstawie analizy ich dotychczasowych osiągnięć i zdobytego doświadczenia. Niezmiernie ważnym warunkiem jest także akceptacja wartości, którymi kieruje się Szkoła Pijarska. Każdy zatrudniony nauczyciel będzie osobiście na ten temat rozmawiał z o. Dyrektorem. Obecnie szkoła zatrudnia 27 nauczycieli w różnym wymiarze godzin.

Siatka godzin

Szkoła będzie realizować siatkę godzin nałożoną przez MEN. Dodatkowo wprowadzimy godziny, które są w dyspozycji Dyrektora oraz organu prowadzącego. Szkoła nie będzie przekraczać maksymalnej liczby godzin określonej przez MEN.

Czy dzieci nie będą „przemęczone” tą dodatkową ilością godzin ponadprogramowych?

Osiągnięcie wymiernego sukcesu na polu edukacyjnym wymaga zwiększonego wysiłku włożonego w naukę. Nie trzeba się jednak obawiać, że ilość godzin nadprogramowych przytłoczy dziecko. Skoro podobne siatki godzin obowiązują w innych szkołach i uczniowie potrafią w ich ramach funkcjonować, dlaczego więc martwić się o dzieci z Bolesławca i okolic?

Zajęcia dodatkowe, które będą odbywały się na terenie szkoły, będą tylko dla chętnych. Doświadczenie jednak uczy, że zdarzają się rodzice, którzy uważają, iż zapewnienie dziecku jak największej liczby godzin zajęć pozalekcyjnych (np. dodatkowych godzin języka angielskiego, treningów, zajęć sportowych i dydaktycznych) jest wyrazem miłości i troskliwości rodzicielskiej. Jest to jednak dość dyskusyjna teza. My uważamy, że wyrazem troski rodzicielskiej jest poświęcenie dziecku czasu na rozmowę i zabawę, nie zaś na wożenie z jednych zajęć na drugie. Podsumowując, nie obawiamy się, że w szkole dziecko zostanie przemęczone.

Czy do szkoły będą chodzić tylko i wyłącznie uczniowie ze średnią powyżej 5,0?

To pytanie odnosi się zapewne do szkoły gimnazjalnej, gdyż w przypadku rekrutacji do szkoły podstawowej trudno mówić o jakiejś średniej ocen dziecka.
W ramach rekrutacji do gimnazjum (warunki i zasady są podane w zakładce poświęconej szkole gimnazjalnejśrednia ocen nie jest kryterium rekrutacyjnym. Jak można przeczytać pod uwagę przede wszystkim brane są wyniki ze sprawdzianu na koniec klasy 6 oraz oceny końcoworoczne z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody i religii. Dodatkowe punkty, które kandydat może uzyskać, wykazane są w warunkach rekrutacji. Podkreślmy też, że jednym z warunków przyjęcia do szkoły jest co najmniej dobra ocena z zachowania. Jak więc widać, bierzemy oceny pod uwagę, nie znaczy to jednak, że jest określona jakaś minimalna liczba punktów do osiągnięcia, gdyż co roku jest ona inna i zależy od samych kandydatów. Jest to jednak dopiero trzeci etap rekrutacji.
Warto zwrócić uwagę na drugi etap, którym jest rozmowa o. Dyrektora z kandydatem w obecności rodziców. Zależy nam, aby przyszły uczeń Pijarskiego Gimnazjum dobrowolnie przyjął wyrażone zasady, a przy okazji mógł osobiście porozmawiać na temat swoich obaw, ale też i oczekiwań związanych ze szkołą.

Dlaczego na terenie szkoły będzie zakaz używania telefonów, MP3, iPodów itp.?

Dzieci do szkoły nie przynoszą nie tylko wymienionych w pytaniu urządzeń, ale także nie posiadają na terenie szkoły drogich i ekstrawaganckich zabawek. Wynika to po pierwsze z tego, iż nie chcemy, by szkoła była miejscem w prześciganiu się na to, kto ma lepsze i droższe zabawki czy urządzenia elektroniczne. Tak jak jednolity strój szkolny zapobiega tzw. „rewii mody”, tak powyższy zakaz pozwala zapobiec budowaniu swojego miejsca w szkole w oparciu o stan posiadania, który –podkreślmy – nie wynika z osiągnięć dziecka, tylko jest efektem pracy rodziców lub innych dorosłych. Nam zaś zależy, by uczeń swoją pozycję opierał na własnym wysiłku i pracy, a nie osiągnięciach rodziców. Warto też wspomnieć, że niekontrolowane użytkowanie urządzeń elektronicznych może prowadzić do różnych nadużyć, a bywa że i nieszczęść. Stąd nasz wniosek, by miejscem użytkowania takich sprzętów był dom a nie szkoła.

Świetlica

Świetlica szkolna jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 16.30.

Na czym polegają rekolekcjo-wakacje?

W ostatnim tygodniu sierpnia organizujemy w naszych szkołach wyjazd na tzw. rekolekcjo-wakacje. Przeznaczone są one dla uczniów Gimnazjum i są obowiązkowe. Podczas spotkania uczniowie poza odpoczynkiem są wprowadzani w życie szkoły, przekazywane są tradycje obowiązujące w szkole i zasady, uczniowie poznają, na czym polega szkoła pijarska. W wyjeździe udział biorą także nauczyciele, wychowawcy oraz absolwenci szkoły.

Kto będzie dyrektorem i wicedyrektorem?

Dyrektorem szkoły jest o. Adam Langhammer SchP. Funkcję prefekta szkoły pełni o. Piotr Wiśniowski SchP

Ilość uczniów w klasie?

  • klasy 1-3 (szkoła podstawowa) – maksymalnie 20 uczniów
  • klasy 4-6 (szkoła podstawowa) – maksymalnie 22 uczniów
  • klasy 1-3 (szkoła gimnazjalna) – maksymalnie 22 uczniów

Liczba uczniów w klasie nie przekroczy w/w stanu. 

Na terenie szkoły obowiązuje „mundurek”?

Pod pojęciem mundurku rozumiemy jednolity strój szkolny codziennego użytku. Jest to bawełniana koszulka polo w niebieskim kolorze z herbem szkoły noszona jako wierzchni strój podczas pobytu na terenie szkoły. W trakcie uroczystości szkolnych związanych z obchodami świąt państwowych lub kościelnych, a także we wskazane w kalendarzu szkolnym dni świąteczne obowiązuje tzw. strój galowy, którym jest klasyczny czarno-biały ubiór. Jednolitość stroju szkolnego wiąże się także z pewnymi elementami związanymi z dyscypliną – np. nie pozwalamy uczniom na farbowanie włosów, malowanie paznokci, stosowanie makijażu czy ozdób, które mogą stanowić dla nich samych zagrożenie (np. zbyt długie kolczyki).

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2024

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31