Regulamin rekrutacji

Tutaj jesteś: Strona główna » Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI

do

IV Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Bolesławcu na rok szkolny 2021/2022

Rozdział 1. Informacje ogólne

 1. W roku szkolnym 2021/2022 planujemy otworzyć jedną klasę pierwszą liceum ogólnokształcącego. Klasa będzie liczyć nie więcej niż 22 uczniów i będzie podzielona na dwie grupy o różnych profilach:
 • profil matematyczno-fizyczny z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, fizyka i informatyka;
 • profil biologiczno-chemiczny z rozszerzonymi przedmiotami: biologia, chemia i język angielski.
 1. Rekrutacja odbywa się w trzech etapach:
 • etap I – składanie dokumentów
 • etap II – rozmowa kwalifikacyjna
 • etap III – uzupełnienie dokumentów i ogłoszenie wyników naboru.

Uwaga! Szkoła nie uczestniczy w elektronicznym naborze uczniów – Vulcan.

Rozdział 2. Szczegóły poszczególnych etapów rekrutacji

Etap I – składanie dokumentów

1. Etap I rekrutacji trwa od 17 maja do 21 czerwca 2021 r.

2. W pierwszym etapie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie do Liceum Pijarskiego wraz z kwestionariuszem osobowym ucznia oraz oświadczeniem rodziców i samego ucznia o akceptacji katolickiego charakteru Szkoły pobierz;

b) opinię katechety lub duszpasterza (nie dotyczy uczniów szkoły pijarskiej);

c) dwa opisane zdjęcia legitymacyjne.

3. Dokumenty można złożyć w sekretariacie szkoły bądź przesyłać na adres e-mail:  boleslawiec@pijarzy.pl  lub pocztą na adres szkoły: ul. Bankowa 10, 59-700 Bolesławiec.

 Etap II – rozmowa kwalifikacyjna

1. Etap II rekrutacji będzie trwał od 10 do 23 czerwca.

2. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza dyrektor szkoły lub komisja powołana przez dyrektora.

3. O terminie spotkania rodzice i kandydat zostaną powiadomieni telefonicznie z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

4. Istnieje możliwość zmiany ustalonego terminu z ważnych powodów po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem szkoły.

5. Brak obecności na rozmowie bez wcześniejszego powiadomienia szkoły powoduje skreślenie kandydata z listy ubiegających się o miejsce w liceum.

 Etap III – uzupełnienie dokumentów i ogłoszenie wyników naboru

1. Etap III rekrutacji będzie trwał od 25 czerwca do 15 lipca.

2. Do 15 lipca 2021 r. kandydat powinien dostarczyć do sekretariatu Szkoły następujące kopie lub oryginały dokumentów:

a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

b) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;

c) dyplomy i dokumenty świadczące o osiągnięciach ucznia (naukowych, artystycznych, sportowych itp.).

 3. Dnia 22 lipca 2021 r. na stronie internetowej szkoły zostanie przekazana informacja o zakwalifikowaniu do szkoły.

4. Od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. kandydat do szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki w Liceum Pijarskim poprzez złożenie w sekretariacie szkoły – o ile wcześniej tego nie zrobił – oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

5. 2 sierpnia 2021 r. na stronie internetowej szkoły zostanie opublikowana lista kandydatów przyjętych do szkoły.

6. Podania, które wpłyną po wyznaczonych terminach, będą rozpatrywane indywidualnie w przypadku wolnych miejsc.

 Rozdział 3. Szczegółowe warunki przyznawania punktów rekrutacyjnych

O ilości uzyskanych punktów decydują:

1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawione w procentach z języka polskiego, matematyki – wynik procentowy mnoży się przez 0,35 – oraz języka obcego nowożytnego – wynik procentowy mnoży się przez 0,3.

2. Oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane przez kandydata na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:  język polski, matematyka, język angielski oraz przedmiot z wyższą oceną – chemia lub biologia, lub fizyka, lub informatyka.

a) Za poszczególne oceny wyrażone w stopniu przyznaje się następującą ilość punktów:

 • celujący – 18 pkt.,
 • bardzo dobry – 17 pkt.,
 • dobry – 14 pkt.,
 • dostateczny – 8 pkt.,
 • dopuszczający – 2 pkt.;

b) za świadectwo z wyróżnieniem– 7 punktów;

c) za osiągnięcia w zakresie na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego(w szczególności działalność społeczna i wolontariacka) – 3 punkty;

d) za szczególne osiągnięcia w konkursach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty i uzyskanie (maksymalnie 18 punktów):

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

e) za uzyskanie w konkursach wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje  się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub  interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

f) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych na szczeblu:

 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

3. W przypadku równorzędnych uzyskanych wyników(takiej samej liczby punktów) brane są pod uwagę łącznie kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

4. Niezależnie od wyżej określonych zasad w pierwszej kolejności do szkoły przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (wymienionych w aktualnych zarządzeniach Dolnośląskiego Kuratora Oświaty). Warunkiem przyjęcia w/w laureatów lub finalistów do szkoły jest złożenie oryginałów lub poświadczonych  kopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia.

5. Od wyników rekrutacji przysługuje odwołanie do Organu Prowadzącego – Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów.

 

Kalendarz wydarzeń

październik 2021

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31