Regulamin rekrutacji

Tutaj jesteś: Strona główna » Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji do IV Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów im. Ks. Stanisława Konarskiego w Bolesławcu

Rozdział 1 – informacje ogólne

1. W roku szkolnym 2019/2020 planujemy otworzyć klasę pierwszą liceum ogólnokształcącego trzyletniego (dla kandydatów po gimnazjum) i klasę pierwszą liceum ogólnokształcącego czteroletniego (dla kandydatów po szkole podstawowej). Każda klasa będzie liczyć nie więcej niż 22 uczniów i będzie dwuprofilowa o następujących profilach:

– profil matematyczno-fizyczny z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, fizyka i informatyka;

– profil biologiczno-chemiczny z rozszerzonymi przedmiotami: biologia, chemia i język angielski

2. Rekrutacja odbywa się w trzech etapach:

Etap I – składanie dokumentów

Etap II – rozmowa kwalifikacyjna

Etap III – uzupełnienie dokumentów i ogłoszenie wyników naboru

Uwaga! Szkoła nie uczestniczy w elektronicznym naborze uczniów – Vulcan.

Rozdział 2 – szczegóły poszczególnych etapów rekrutacji

Etap I – składanie dokumentów

1. Etap I rekrutacji trwa od 15 kwietnia (poniedziałek) do 17 czerwca (poniedziałek) 2019 roku.

2. W pierwszym etapie rekrutacji należy złożyć w sekretariacie Szkoły następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie do Liceum Pijarskiego wraz z kwestionariuszem osobowym ucznia oraz oświadczeniem  rodziców i samego ucznia o akceptacji katolickiego charakteru Szkoły (do pobrania na stronie internetowej – pobierz);

b) dwa opisane zdjęcia legitymacyjne;

c) opinię katechety lub duszpasterza (nie dotyczy uczniów szkoły pijarskiej);

3. Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Etap II – rozmowa kwalifikacyjna

1. Etap II rekrutacji będzie trwał od 06 maja 2019 roku  (poniedziałek). Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza dyrektor szkoły lub komisja, którą może powołać dyrektor szkoły.

2. O terminie spotkania rodzice i kandydat do Szkoły zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Istnieje możliwość zmiany ustalonego terminu z ważnych powodów po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem Szkoły.

4. Brak obecności na rozmowie bez wcześniejszego powiadomienia Szkoły powoduje skreślenie kandydata z listy ubiegających się o miejsce w liceum.

Etap III – uzupełnienie dokumentów i ogłoszenie wyników naboru

1. Trzeci etap rekrutacji trwa do 05 lipca 2019 roku (piątek).

2. Do 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) do godz. 14:00 kandydat powinien dostarczyć do sekretariatu Szkoły następujące kopie lub oryginały dokumentów:

a) Świadectwa ukończenia gimnazjum/ośmioletniej szkoły podstawowej;

b) Zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty;

c) Dyplomy i dokumenty świadczące o osiągnięciach ucznia (naukowych, artystycznych, sportowych itp.).

5. 28 czerwca 2019 r. (piątek) drogą mailową i telefoniczną zostanie przekazana informacja o zakwalifikowaniu do szkoły.

6. Do 04 lipca 2019 r. (czwartek), do godz. 14.00, kandydat do Szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki w Liceum Pijarskim poprzez złożenie w sekretariacie Szkoły oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty.

7. 05 lipca 2019 r. (piątek) drogą mailową i telefoniczną zostanie przekazana informacja o przyjęciu do szkoły.

8. Podania, które wpłyną po wyznaczonych terminach, będą rozpatrywane indywidualnie w przypadku wolnych miejsc.

Rozdział 3. Szczegółowe warunki przyznawania punktów rekrutacyjnych

O ilości uzyskanych punktów decydują (maksymalnie 200 punktów):

1. a) Wyniki egzaminu gimnazjalnego w przypadku rekrutacji do liceum trzyletniego przedstawione w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego na poziomie podstawowym – wynik procentowy mnoży się przez 0,2;

    b) Wyniki egzaminu ósmoklasisty w przypadku rekrutacji do liceum czteroletniego przedstawione w procentach z języka polskiego, matematyki – wynik procentowy mnoży się przez 0,35 – oraz języka obcego nowożytnego – wynik procentowy mnoży się przez 0,3.

2. Oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane przez kandydata na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej:  język polski, matematyka, język angielski, przedmiot z wyższą oceną: chemia lub biologia, lub fizyka, lub informatyka.

Za oceny wyrażone w stopniu:

celującym – przyznaje się po 18 punktów,

bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,

dobrym – przyznaje się po 14 punktów,

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

3. Za świadectwo z wyróżnieniem – 7 punktów.

4. Za osiągnięcia w zakresie na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego (w szczególności działalność społeczna i wolontariacka;) – 3 punkty.

5. Za szczególne osiągnięcia w konkursach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty i uzyskanie (maksymalnie 18 punktów):

– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

Za uzyskanie w konkursach wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty:

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje  się 10 punktów,

– dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub  interdyscyplinarnego – przyznaje się 7  punktów,

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub  interdyscyplinarnego – przyznaje się 5  punktów,

– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje  się 5 punktów,

– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych na szczeblu:

– międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

– krajowym – przyznaje się 3 punkty,

– wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

– powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

6. W przypadku równorzędnych uzyskanych wyników brane są pod uwagę łącznie kryteria:

– wielodzietność rodziny kandydata,

-samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

– objęcie kandydata pieczą zastępczą – powyższe kryteria mają jednakową wartość.

7. Organ Prowadzący – Polska Prowincja Zakonu Pijarów -ma prawo wpisania na listę osób przyjętych do każdego oddziału klasowego 2 kandydatów. W przypadku ubiegania się o miejsce z puli Organu Prowadzącego obowiązują następująca zasada:

– kandydat lub jego rodzice składają podanie o przyjęcie do szkoły z puli Organu Prowadzącego za  pośrednictwem dyrektora szkoły do 14 czerwca 2019 r. (piątek);

– informacji o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu prośby udziela organ prowadzący bezpośrednio na  piśmie lub drogą elektroniczną; organ prowadzący może zwrócić się do dyrekcji o przekazanie w/w informacji;

– warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie oryginałów dokumentów zgodnie z ogólnymi warunkami rekrutacji.

– lista osób przyjętych z puli miejsc organu prowadzącego podlega kontroli organu sprawującego nadzór  pedagogiczny nad szkołą.

8. Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do szkoły przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (wymienionych w załącznikach nr 1 i 2 Zarządzenia Nr 14/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły). Warunkiem przyjęcia w/w laureatów lub finalistów do szkoły jest złożenie oryginałów lub poświadczonych  kopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia.

9. Od wyników rekrutacji przysługuje odwołanie do Organu Prowadzącego – Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów.

Kalendarz wydarzeń

Kwiecień 2020

pon wt śr czw pt sob nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 • Wiosenna przerwa świąteczna
10
 • Wiosenna przerwa świąteczna
11
 • Wiosenna przerwa świąteczna
12
 • Wiosenna przerwa świąteczna
13
 • Wiosenna przerwa świąteczna
14
 • Wiosenna przerwa świąteczna
15
16
17
18
19
 • Wspólnotowa Msza Święta
20
21
 • Egzamin ósmoklasisty (dni wolne od zajęć)
22
 • Egzamin ósmoklasisty (dzień wolny od zajęć)
23
 • Egzamin ósmoklasisty (dzień wolny od zajęć)
24
25
26
27
28
29
30
 • Zebrania i konsultacje