Regulamin rekrutacji

Tutaj jesteś: Strona główna » Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji do IV Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów im. Ks. Stanisława Konarskiego w Bolesławcu

Rozdział 1 – informacje ogólne

 1. W roku szkolnym 2020/2021 planujemy otworzyć jedną klasę pierwszą liceum ogólnokształcącego. Klasa będzie liczyć nie więcej niż 22 uczniów i będzie podzielona na dwie grupy o różnych profilach:
 • profil matematyczno-fizyczny z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, fizyka i informatyka;
 • profil biologiczno-chemiczny z rozszerzonymi przedmiotami: biologia, chemia i język angielski.

2. Rekrutacja odbywa się w trzech etapach:

 • Etap I – składanie dokumentów
 • Etap II – rozmowa kwalifikacyjna
 • Etap III – uzupełnienie dokumentów i ogłoszenie wyników naboru.

Uwaga! Szkoła nie uczestniczy w elektronicznym naborze uczniów – Vulcan.

 

Rozdział 2 – szczegóły poszczególnych etapów rekrutacji

Etap I – składanie dokumentów

Dokumenty prosimy przesyłać na adres e-mail:  boleslawiec@pijarzy.pl  lub pocztą na adres szkoły: ul. Bankowa 10, 59-700 Bolesławiec. Od 1 czerwca 2020 r. istnieje możliwość osobistego dostarczenia dokumentów do sekretariatu szkoły od godz. 8 do 14.

W pierwszym etapie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie do Liceum Pijarskiego wraz z kwestionariuszem osobowym ucznia oraz oświadczeniem  rodziców i samego ucznia o akceptacji katolickiego charakteru Szkoły pobierz

b) opinię katechety lub duszpasterza (nie dotyczy uczniów szkoły pijarskiej).

Etap II – rozmowa kwalifikacyjna

1. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza dyrektor szkoły lub komisja, którą może powołać dyrektor szkoły.

2. O terminie spotkania rodzice i kandydat do Szkoły zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Istnieje możliwość zmiany ustalonego terminu z ważnych powodów po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem Szkoły.

4. Brak obecności na rozmowie bez wcześniejszego powiadomienia Szkoły powoduje skreślenie kandydata z listy ubiegających się o miejsce w liceum.

Etap III – uzupełnienie dokumentów i ogłoszenie wyników naboru

1. Do 10 lipca 2020 r. (piątek) do godz. 14:00 kandydat powinien dostarczyć do sekretariatu Szkoły następujące kopie lub oryginały dokumentów:

a) świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej;

b) dyplomy i dokumenty świadczące o osiągnięciach ucznia (naukowych, artystycznych, sportowych itp.);

c) dwa opisane zdjęcia legitymacyjne.

2. Do 4 sierpnia 2020 r. (wtorek) należy dostarczyć oryginał lub potwierdzoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

3. 7 sierpnia 2020 r. (piątek) drogą mailową i telefoniczną zostanie przekazana informacja o zakwalifikowaniu do szkoły.

4. Do 13 sierpnia 2020 r. (czwartek), do godz. 14.00, kandydat do Szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki w Liceum Pijarskim poprzez złożenie w sekretariacie Szkoły – o ile wcześniej tego nie zrobił – oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

5. 14 sierpnia 2020 r. (piątek) drogą mailową i telefoniczną zostanie przekazana informacja o przyjęciu do szkoły.

6. Podania, które wpłyną po wyznaczonych terminach, będą rozpatrywane indywidualnie w przypadku wolnych miejsc.

Rozdział 3. Szczegółowe warunki przyznawania punktów rekrutacyjnych

O ilości uzyskanych punktów decydują:

a) wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawione w procentach z języka polskiego, matematyki – wynik procentowy mnoży się przez 0,35 – oraz języka obcego nowożytnego – wynik procentowy mnoży się przez 0,3.

b) oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane przez kandydata na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:  język polski, matematyka, język angielski, przedmiot z wyższą oceną: chemia lub biologia, lub fizyka, lub informatyka.

1. Za oceny wyrażone w stopniu:

 • celującym – przyznaje się po 18 punktów,
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,
 • dobrym – przyznaje się po 14 punktów,
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

2. Za świadectwo z wyróżnieniem – 7 punktów.

3. Za osiągnięcia w zakresie na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego (w szczególności działalność społeczna i wolontariacka) – 3 punkty.

4. Za szczególne osiągnięcia w konkursach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty i uzyskanie (maksymalnie 18 punktów):

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

5. Za uzyskanie w konkursach wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje  się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub  interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

6. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych na szczeblu:

 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

c) W przypadku równorzędnych uzyskanych wyników brane są pod uwagę łącznie kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

d) Organ Prowadzący – Polska Prowincja Zakonu Pijarów – ma prawo wpisania na listę osób przyjętych 2 kandydatów. W przypadku ubiegania się o miejsce z puli Organu Prowadzącego obowiązują następująca zasada:

 • kandydat lub jego rodzice składają podanie o przyjęcie do szkoły z puli Organu Prowadzącego za  pośrednictwem dyrektora szkoły do 10 lipca 2020 r. (piątek);
 • informacji o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu prośby udziela organ prowadzący bezpośrednio na  piśmie lub drogą elektroniczną; organ prowadzący może zwrócić się do dyrekcji o przekazanie w/w informacji;
 • warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie oryginałów dokumentów zgodnie z ogólnymi warunkami rekrutacji;
 • lista osób przyjętych z puli miejsc organu prowadzącego podlega kontroli organu sprawującego nadzór  pedagogiczny nad szkołą.

e) Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do szkoły przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (wymienionych w aktualnych zarządzeniach Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły). Warunkiem przyjęcia w/w laureatów lub finalistów do szkoły jest złożenie oryginałów lub poświadczonych  kopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia.

f) Od wyników rekrutacji przysługuje odwołanie do Organu Prowadzącego – Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów.

Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2021

pon wt śr czw pt sob nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31