Rekrutacja 2019/2020

Warunki rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Bolesławcu

W roku szkolnym 2019/2020 w naszej szkole planujemy otworzyć dwie klasy pierwsze liczącące do 20 uczniów.

etap I – składanie dokumentów,

etap II – spotkanie i rozmowa Ojca Dyrektora z rodzicami kandydatów oraz spotkanie kandydatów z nauczycielami.

etap III – ogłoszenie listy osób przyjętych,

etap IV – uzupełnienie dokumentów.

 

1. Etap I – składanie dokumentów

Etap pierwszy rekrutacji trwa do 22 marca 2019 r. (piątek) i dotyczy WSZYSTKICH chętnych, którzy chcą posłać dziecko do pierwszej klasy.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Szkoły.

  • podanie rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły,

  • 2 zdjęcia legitymacyjne,

  • informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wystawianą przez przedszkole (należy ją dostarczyć do 10 maja 2019 r. [piątek].

  • kwestionariusz ucznia szkoły – do pobrania ze strony www.boleslawiec.pijarzy.pl,

 

2. Etap II – spotkania i rozmowa Ojca Dyrektora z rodzicami oraz spotkanie dla kandydatów.

Etap II trwa od 11 marca do 26 kwietnia 2019 r. O terminie spotkania rodzice zostaną zawiadomieni z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Istnieje możliwość zmiany terminu rozmowy z ważnych powodów po wcześniejszym ustaleniu z Sekretariatem Szkoły. Planowane jest także spotkanie kandydatów z nauczycielami naszej szkoły. Terminy spotkań:

     - 14 maja 2019 r. (wtorek), godz. 17.00 - chłopcy 

     - 15 maja 2019 r. (środa), godz. 17.00 - dziewczynki

 

3. Etap III – ogłoszenie list osób przyjętych.

Do dnia 17 maja 2019 r. (piątek) roku zostanie ogłoszona w sekretariacie szkoły.

Dnia 23 maja 2019 r. o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie rodziców dzieci przyjętych do szkoły. Obecność obowiązkowa. Niepoinformowanie sekretariatu szkoły o nieobecności oznacza rezygnację z miejsca.

 

4. Etap IV – uzupełnienie dokumentów.

Etap IV trwa od ogłoszenia listy dzieci przyjętych do dnia 21 czerwca 2019 roku. W Sekretariacie szkoły należy uzupełnić dokumenty.

  • odpis aktu urodzenia,

  • uzupełnienie płatności ustalonych na zebraniu rodziców.

 

Szkoła nie posiada wyznaczonego obwodu (tzw. rejonu), w związku z tym lista dzieci przyjętych zostanie sporządzona w oparciu o poniższe kryteria:

1. Rozmowa z rodzicami o celach szkoły, idei szkół pijarskich i wychowaniu kalasantyńskim – 7 pkt. (nie dotyczy rodziców, których dzieci już uczęszczają do szkoły i taką rozmowę już odbyli);

2. Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci)  – 2 pkt.;

3. Rodzeństwo Kandydata uczy się w Pijarskich Szkołach lub uczyło się na wszystkich etapach edukacyjnych (w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącym) – 3 pkt.;

4. Dzieci pracowników szkół pijarskich – 3 pkt.;

5. Gotowość szkolna w oparciu o „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” – 5 pkt.

6. Wynik spotkania z wychowawcami nauczania wczesnoszkolnego i zespołem psychologiczno-pedagogicznym – 5 pkt.

W sprawach odwoławczych od decyzji Szkoły, Dyrekcja prosi o kierowanie pism do Organu Prowadzącego Publiczną Szkołę Podstawową Zakonu Pijarów.

23 maja 2019 r. o godzinie 17.00 odbędzie się obowiązkowe spotkanie rodziców uczniów przyjętych do klasy pierwszej, podczas którego zostaną omówione sprawy organizacyjne nowego roku szkolnego oraz zebrane pieniądze na zakup zestawu pomocy dydaktycznych. 

Publiczna Szkoła Podstawowa i IV Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10    tel.: + 48 668 864 725    e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl