Rekrutacja 2018/2019 - ZAKOŃCZONA

Warunki rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 (rekrutacja zakończona)

Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Bolesławcu

W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole planujemy otworzyć jedną klasę pierwszą liczącą 20 uczniów (wyjaśnienie: możliwość otwarcia tylko jednej klasy wynika z możliwości lokalowych szkoły).

Rekrutacja do szkoły odbywać się będzie w czterech etapach:

etap I – składanie dokumentów,

etap II – spotkanie i rozmowa Ojca Dyrektora z rodzicami kandydatów oraz spotkanie kandydatów z nauczycielami.

etap III – ogłoszenie listy osób przyjętych,

etap IV – uzupełnienie dokumentów.

 

1. Etap I – składanie dokumentów

Etap pierwszy rekrutacji trwa do 16 marca 2018 r. (piątek) i dotyczy WSZYSTKICH chętnych, którzy chcą posłać dziecko do pierwszej klasy.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Szkoły.

  • podanie rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły,

  • 2 zdjęcia legitymacyjne,

  • informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wystawianą przez przedszkole (należy ją dostarczyć do 11 maja 2018 r. [piątek], gdyż przedszkola mają obowiązek wystawić je do końca kwietnia, zaś nasza szkoła w dniach 30 kwietnia - 4 maja nie pracuje).

  • kwestionariusz ucznia szkoły – do pobrania ze strony www.boleslawiec.pijarzy.pl,

 

2. Etap II – spotkania i rozmowa Ojca Dyrektora z rodzicami oraz spotkanie dla kandydatów.

Etap II trwa od 12 marca do 27 kwietnia 2018 r. O terminie spotkania rodzice zostaną zawiadomieni z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Istnieje możliwość zmiany terminu rozmowy z ważnych powodów po wcześniejszym ustaleniu z Sekretariatem Szkoły. Planowane jest także spotkanie kandydatów z nauczycielami naszej szkoły. Terminy spotkań:

     - 8 maja 2018 r. (wtorek), godz. 17.00 - chłopcy 

     - 9 maja 2018 r. (środa), godz. 17.00 - dziewczynki

 

3. Etap III – ogłoszenie list osób przyjętych.

Do dnia 14 maja 2018 r. (poniedziałek) roku zostanie ogłoszona w sekretariacie szkoły i na stronie intermetowej lista dzieci przyjętych do klasy I w roku szkolnym 2018/2019.

Dnia 24 maja 2018 r. o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie rodziców dzieci przyjętych do szkoły. Obecność obowiązkowa. Niepoinformowanie sekretariatu szkoły o nieobecności oznacza rezygnację z miejsca.

 

4. Etap IV – uzupełnienie dokumentów.

Etap IV trwa od ogłoszenia listy dzieci przyjętych do dnia 22 czerwca 2018 roku. W Sekretariacie szkoły należy uzupełnić dokumenty.

  • odpis aktu urodzenia,

  • uzupełnienie płatności ustalonych na zebraniu rodziców.

 

Szkoła nie posiada wyznaczonego obwodu (tzw. rejonu), w związku z tym lista dzieci przyjętych zostanie sporządzona w oparciu o poniższe kryteria:

1. Rozmowa z rodzicami o celach szkoły, idei szkół pijarskich i wychowaniu kalasantyńskim – 7 pkt.;

2. Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci)  – 2 pkt.;

3. Rodzeństwo Kandydata uczy się w Pijarskich Szkołach lub uczyło się na wszystkich etapach edukacyjnych (w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącym) – 3 pkt.;

4. Dzieci pracowników szkół pijarskich – 3 pkt.;

5. Gotowość szkolna w oparciu o cialis prix „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” – 5 pkt.

6. Wynik spotkania z wychowawcami nauczania wczesnoszkolnego i zespołem psychologiczno-pedagogicznym – 5 pkt.

W sprawach odwoławczych od decyzji Szkoły, Dyrekcja prosi o kierowanie pism do Organu Prowadzącego Publiczną Szkołę Podstawową Zakonu Pijarów.

24 maja 2018 r. o godzinie 17.00 (w sali nr 41 na drugim piętrze) odbędzie się obowiązkowe spotkanie rodziców uczniów przyjętych do klasy pierwszej, podczas którego zostaną omówione sprawy organizacyjne nowego roku szkolnego oraz zebrane pieniądze na zakup zestawu pomocy dydaktycznych. 

Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego

59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 10
tel.: + 48 668 864 725
e-mail (sekretariat): boleslawiec@pijarzy.pl