Rekrutacja 2017/2018 - ZAKOŃCZONA

Warunki rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Bolesławcu

W roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole planujemy otworzyć dwie klasy pierwsze liczące do 20 uczniów.

Rekrutacja do szkoły odbywać się będzie w czterech etapach:

etap I – składanie dokumentów,

etap II – spotkanie i rozmowa Ojca Dyrektora z rodzicami kandydatów oraz spotkanie kandydatów z nauczycielami.

etap III – ogłoszenie listy osób przyjętych,

etap IV – uzupełnienie dokumentów.

 

1. Etap I – składanie dokumentów

Etap pierwszy rekrutacji trwa do 31 marca 2017 r.(piątek) i dotyczy WSZYSTKICH chętnych, którzy chcą posłać dziecko do pierwszej klasy.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Szkoły.

  • podanie rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły,

  • 2 zdjęcia legitymacyjne,

  • informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wystawianą przez przedszkole,

  • kwestionariusz ucznia szkoły – do pobrania ze strony www.boleslawiec.pijarzy.pl,

 

2. Etap II – spotkania i rozmowa Ojca Dyrektora z rodzicami oraz spotkanie dla kandydatów.

Etap II trwa od 30 stycznia do 24 kwietnia 2017 r. O terminie spotkania rodzice zostaną zawiadomieni z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Istnieje możliwość zmiany terminu rozmowy z ważnych powodów po wcześniejszym ustaleniu z Sekretariatem Szkoły. Planowane jest także spotkanie kandydatów z nauczycielami naszej szkoły. Terminy spotkań:

     - 25 kwietnia 2017 r. (wtorek), godz. 17.00 - chłopcy 

     - 26 kwietnia 2017 r. (środa), godz. 17.00 - dziewczynki

 

3. Etap III – ogłoszenie list osób przyjętych.

Do dnia 6 maja 2017 (sobota) roku zostanie ogłoszona w sekretariacie szkoły i na stronie intermetowej lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej

 

4. Etap IV – uzupełnienie dokumentów.

Etap IV trwa od ogłoszenia list do dnia 3 lipca 2017 roku. W Sekretariacie szkoły należy uzupełnić dokumenty.

  • odpis aktu urodzenia,

  • uzupełnienie płatności ustalonych na zebraniu rodziców.

 

Szkoła nie posiada wyznaczonego obwodu (tzw. rejonu), w związku z tym lista dzieci przyjętych zostanie sporządzona w oparciu o poniższe kryteria:

1. Rozmowa z rodzicami o celach szkoły, idei szkół pijarskich i wychowaniu kalasantyńskim – 7 pkt.;

2. Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci) – 2 pkt.;

3. Rodzeństwo Kandydata uczy się w Pijarskich Szkołach lub uczyło się na wszystkich etapach edukacyjnych (w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącym) – 3 pkt.;

4. Dzieci pracowników szkół pijarskich – 3 pkt.;

5. Gotowość szkolna w oparciu o „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” – 5 pkt.

6. Wynik spotkania z wychowawcami nauczania wczesnoszkolnego i zespołem psychologiczno-pedagogicznym – 5 pkt.

W sprawach odwoławczych od decyzji Szkoły, Dyrekcja prosi o kierowanie pism do Organu Prowadzącego Publiczną Szkołę Podstawową Zakonu Pijarów.

15 maja 2017 r. odbędzie się obowiązkowe spotkanie rodziców uczniów przyjętych do klasy pierwszej, podczas którego zostaną omówione sprawy organizacyjne nowego roku szkolnego oraz zebrane pieniądze na zakup zestawu pomocy dydaktycznych.